Velkommen til Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill.

 

Foreningen for Samfunnsnyttig Pengespill formål er å være en felles interesseorganisasjon for alle som driver med bingovirksomhet og annen lotterivirksomhet i tilknytning til bingo i Norge

Forbundet skal:

R

Fremme bingoenes interesser

Vi vil opptre som felles høringsinstans ved forslag til endring av aktuelle lover og forskrifter, herunder delta med representanter i offentlige utvalg som angår medlemmenes interesser.

R

Bidra til økt kontakt og samarbeid

Vi vil øke kontakt og samarbeid mellom medlemsbedriftene, samt motvirke illojal konkurranse og opptreden som strider mot godt forretningsskikk.

R

Arbeide aktivt opp mot lotterimyndighetene

Slik vil vi skape best mulig rammevilkår for bingoene i Norge.

R

Forebygge skadevirkninger

I samarbeid med myndigheter og andre aktuelle aktører vil vi utarbeide og tilrettelegge kurs og opplysningstiltak som kan bidra til å redusere eventuelle skadevirkninger forbundet med spill.

R

Bistå enkeltmedlemmer i saker av prinsipiell karakter

Med din hjelp støtter vi aktiviteter for barn og unge over hele Norge